Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy
Torino värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på mail@torino.se.

Vilka är vi?
Vår webbadress är:
www.torino.se
Vår fysiska adress är:
Bergsgatan 55
112 31 Stockholm
Org.nr. 559020-3732

Informationen du ger oss
När du besöker torino.se kan du kontakta oss via mail.
Vi delar aldrig med oss av denna information utan ditt tillstånd.

Vad gör vi med informationen du ger oss?
Skickar du ett mail till oss används de personuppgifter du lämnar för att kunna svara på dina frågor.

Vi mäter och analyserar trafiken på torino.se med hjälp av verktyget Google Analytics. Verktyget sparar inga identifierbara personuppgifter utan all information är anonymiserad. Det vi kan se är hur våra tjänster används och hur besökarna generellt navigerat på torino.se. Din e-postadress kan även användas för att skicka ut eventuell marknadsföring av våra tjänster.

Sparar vi informationen?
Personuppgifter som du lämnar till Torino sparas bara så länge som det är nödvändigt. När en personuppgift inte längre behövs eller när du ber om det raderas de.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Inlägg på denna webbplats kan inkludera inbäddat material (t.ex videos) från andra webbplatser.
Detta innehåll beter sig som om att du besökt den berörda webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, använda tredjeparts-spårning och bevaka din interaktion med det inbäddade innehållet.

Centrala begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Övrigt
Beroende på vilka uppgifter du anger i din kontakt med oss eller våra tjänster kan personuppgifter bestå av namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, IP-adress och eventuella övriga uppgifter som du själv lämnar. Din integritet är viktig för oss och eventuella personuppgifter du lämnar till oss behandlas med hög integritet och säkerhet. Vi kommer inte dela, sälja eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje-part annat än vad som omfattas av denna personuppgiftspolicy. Undantag är om vi skulle tvingas till detta på grund av myndighetsutövande eller om du uttryckligen ger ditt samtycke till sådan utlämning. Vid misstanke om brott eller förberedelse av kriminell aktivitet till följd av att du använt denna tjänst kan personuppgifter lämnas ut till berörd myndighet.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på mail@torino.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Torino hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vad är cookies?
Cookies är små textbaserade datafiler som en webbplats placerar på din enhet när du besöker webbplatsen. Cookies kan innebära att information överförs från oss till dig och från dig direkt till oss, till en annan part för vår räkning eller till en annan part i enlighet med dennes integritetspolicy.

Vi kan använda cookies för att sammanställa information som vi samlar in om dig. Du kan välja att låta din enhet varna dig varje gång en cookie skickas, eller välja att stänga av alla cookies. Det gör du i webbläsarens inställningar.

Säga nej till cookies
Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Läs mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på minacookies.se.

Copyright
Allt innehåll under domänen torino.se är skyddade av upphovsrättslagen. Allt kopierande av material och databaser är förbjudet om det inte på förhand skriftligen accepterats av Torino Tidningsform AB. Korta citat som omfattas av citaträtten är accepterat om källhänvisning sker. Allt olovligt kopierande av Torino Tidningsform AB:s  material kommer beivras och skadeståndsanspråk kan bli aktuellt vid överträdelser mot vår upphovsrätt.

Tjänsten omfattas av svensk lag och eventuell tvist ska i första hand lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans om inget annat gäller till följd av tvingande lag.

Ändringar i integritets- och personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i denna policy i framtiden. Har du några frågor om vår integritets- och personuppgiftspolicy så kan du skicka dem via ett e-postmeddelande till mail@torino.se.

Senast uppdaterat: 2022-02-22

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.